Ekstroverttien nousu: Uusi tutkimus paljastaa muuttuvat arvot työmarkkinoilla.

Tuore tutkimus on korostanut merkittävää muutosta työmarkkinoilla, osoittaen että ekstroverttius on nyt arvostetumpaa kuin koskaan aiemmin. Tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin Työmarkkinatutkimuksen lehdessä, ekstrovertit yksilöt, erityisesti miehet, ovat nauttineet paremmista työmahdollisuuksista ja korkeammista tuloista 2000-luvun alusta lähtien.

Ekstroverttien nousu: Uusi tutkimus paljastaa muuttuvat arvot työmarkkinoilla.

Tutkimus nimeltään ‘Persoonallisuuden tuottojen kehitys’ tehtiin Ramin Izadin toimesta, joka on VATT Taloustutkimuslaitoksen vanhempi tutkija.

“Tuoreen tutkimuksen mukaan työmarkkinoilla on tapahtunut merkittävä muutos: perinteisten ominaisuuksien, kuten tunnollisuuden ja älykkyyden, ohella yhteiskunnallisuus, aktiivisuus ja energia ovat nousseet arvossaan. Tutkimuksen mukaan, jonka julkaisivat Työmarkkinatutkimuksen lehti ja VATT Taloustutkimuslaitos, ekstrovertit yksilöt, erityisesti miehet, ovat nauttineet paremmista työmahdollisuuksista ja korkeammista tuloista 2000-luvun alusta lähtien.

Tutkimuksen ‘Persoonallisuuden tuottojen kehitys’ tekivät Ramin Izadi, VATT Taloustutkimuslaitoksen vanhempi tutkija ja Joonas Tuhkuri, Tukholman yliopiston dosentti ja ETLA Taloustutkimuslaitoksen vanhempi tutkija. Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka perinteiset ominaisuudet kuten tunnollisuus ja älykkyys ovat edelleen tärkeitä, työmarkkinoilla arvostetaan nyt myös yhteiskunnallisuutta, aktiivisuutta ja energiaa.

“‘Työelämässä menestymistä voi saavuttaa useita eri polkuja pitkin,’ Izadi selittää. ‘Tunnollisuutta ja koulutusta arvostetaan yhä, mutta nyt korostuu myös ekstroverttiys, mukaan lukien yhteiskunnallisuus, aktiivisuus ja energia.’

Parantunut työllisyys ja ansaintamahdollisuudet ekstroverteille

Tutkimus osoitti, että ekstrovertit miehet ovat nyt työmarkkinoilla entistä haluttavampia ja ansaitsevat paremmin kuin aiemmin. Historiallisesti ekstroverttiys on ollut negatiivisessa yhteydessä akateemiseen suoriutumiseen ja sitä kautta heikompiin työllisyys- ja ansaintamahdollisuuksiin. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tilanne on muuttunut. Ekstrovertit yksilöt löytävät enemmän työmahdollisuuksia ja saavuttavat parempia tuloja, riippumatta koulutustaustastaan.

Tätä muutosta voidaan osittain selittää palvelupohjaisten työpaikkojen kasvulla ja tehtävillä, jotka painottavat vahvoja tiimityöskentelytaitoja. “Monia uusia työpaikkoja on syntynyt, jotka arvostavat ekstroverttejä piirteitä, vaikka tämän muutoksen juurisyyt pysyvät avoimina kysymyksinä,” sanoo Izadi.

Kattava tutkimus suomalaisista varusmiehistä

Tutkimus analysoi tietoja 480 000 suomalaisesta varusmiehestä, jotka olivat syntyneet vuosien 1962 ja 1979 välillä. He suorittivat asepalveluksensa aikana kognitiivisia ja persoonallisuustestejä. Tutkijat yhdistivät nämä tiedot verotus- ja koulutustietoihin vuosilta 2001–2015, jolloin varusmiehet olivat 36–39-vuotiaita, seuratakseen heidän tulotasoaan, työllisyyttään ja koulutustuloksiaan.

“Merkittävä osa ekstroversion positiivisesta vaikutuksesta liittyi työllisyyteen,” huomauttaa Tuhkuri. “Työllisyys kasvoi voimakkaammin ekstroverteillä verrattuna tunnollisiin yksilöihin, mikä osoittaa tiettyjen ominaisuuksien arvostuksen muutosta markkinoilla ajan myötä.

“Kaavio (ote tutkimuksesta): Ekstroversion ja tunnollisuuden taitoarvojen differentiaalinen kehitys. Muutokset älykkyyden (kognitiivinen), tunnollisuuden ja ekstroversion arvostuksessa.

Kaksi työmarkkinapolkua

Izadin ja Tuhkurin tutkimus tunnistaa kaksi erilaista työmarkkinapolkua, jotka liittyvät varhaisessa vaiheessa elämässä ilmeneviin persoonallisuuspiirteisiin. Ekstrovertit, joilla on yleensä alempi koulutustaso, ovat taipuvaisia pitkään työkokemukseen ja käytännönläheisempiin tehtäviin. Heidän työllisyytensä ja tulonsa ovat kasvaneet merkittävästi, mikä merkitsee uutta suuntausta.

Toisaalta kognitiivinen kyvykkyys ja tunnollisuus ennustavat edelleen korkeampaa koulutustasoa ja sijoittumista korkeasti koulutettuihin, hyvin palkattuihin tehtäviin. Vaikka nämä piirteet säilyttävät merkityksensä vakaana, älykkyyden arvostus on hieman laskenut.

Löydökset perustuvat otokseen, joka edustaa noin 80% tutkittavan ikäryhmän miehistä, ja ne korostavat työmarkkinoiden muuttuvaa maisemaa, jossa persoonallisuuspiirteet kuten ekstroverttiys ovat yhä tärkeämpiä uramenestyksen kannalta. Tulokset eivät kuitenkaan suoraan sovellu naisiin, koska tutkimus käsitti vain miesvarusmiehiä.

Sharing Is Caring:

Olen Arman, olen ollut mukana bloggaamisessa pitkään, ja olen finland2dayn päätoimittaja. Olen omistaja, kirjoittaja ja an1.

Leave a Comment